WEB
SHOP
 
 
"Fixed quality"
"Fixed quality"
 

Algemene voorwaarden


    ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:
    Van Roij Fasteners Europe B.V.
    gevestigd te Deurne, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17086651

 
Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden
1.    De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede overeenkomsten van koop en verkoop en overeenkomsten ter zake te verrichten diensten, waaronder het geven van adviezen, tussen Van Roij Fasteners Europe B.V. (“VRF”) en koper. In deze voorwaarden wordt onder koper tevens verstaan de opdrachtgever tot het verlenen van genoemde diensten en degene aan wie VRF aanbiedingen doet. Van Roij Fasteners Europe BV werkt onder de handelsnaam: Eurofast.
2.    De koper met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich er mee akkoord dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolg aanbiedingen c.q. overeenkomsten c.q. transacties van/met VRF
3.    Indien in een overeenkomst tussen VRF en koper voorwaarden zijn opgenomen die afwijken van onderhavige voorwaarden, prevaleren de bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
1.    Al aanbiedingen van VRF zijn vrijblijvend tenzij anders gemeld. VRF kan haar aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij VRF bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is Herroeping kan nog plaatsvinden door VRF tot en met de derde dag na de aanvaarding door koper. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van VRF dan kan VRF het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van twee weken na de datum van het aanbod niet heeft gereageerd, zonder dat VRF daarvoor een nadere mededeling dient te doen. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten en advertenties binden VRF niet. VRF is steeds gerechtigd om evidente fouten ter zake opgegeven prijzen te corrigeren.
2.    Een overeenkomst met VRF komt slechts tot stand nadat VRF een opdracht c.q. een verkoop uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging, blijkt de totstandkoming van een overeenkomst uit het feitelijk uitvoering geven door VRF van een opdracht c.q. verkooptransactie.
3.    Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van VRF bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en consequenties voor de prijs.  

Artikel 3: opschorting, ontbinding
1.    VRF is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de koper de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.
2.    VRF is gerechtigd om de nakoming van haar eventuele garantieverplichtingen op te schorten totdat koper de betalingscondities of anderszins zijn verplichtingen is nagekomen.
3.    VRF is gerechtigd de tussen haar en de koper bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter ontbonden te verklaren, indien de koper in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen, alsmede in geval van diens faillissement of surséance van betaling, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de koper van toepassing wordt verklaard of de koper anderszins het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest.
4.    De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening en risico van de koper.
5.    Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van koper voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van VRF m.b.t. hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4: Levering en risico
1.    De koper is jegens VRF verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd c.q. aangeboden. Het weigeren van zaken ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichting jegens VRF. Koper is niet gerechtigd tot terugzenden van zaken, tenzij VRF daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. De kosten van terugzending komen voor rekening van koper.
2.    Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer fataal maar gelden slechts als indicatie, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
3.    De overeengekomen leveringstermijn kan door VRF, zonder dat VRF schadeplichtig wordt, met een schriftelijke mededeling worden verlengd. VRF is in dat geval verplicht om, zo mogelijk bij de voornoemde mededeling, aan koper een nieuwe datum van levering mede te delen. Indien koper VRF echter schriftelijk en gemotiveerd mededeelt dat genoemde verlenging voor hem uiterst nadelig is zal VRF zich ten volle inspannen teneinde de leveringstermijn toch te realiseren, in welk geval verlenging niet nodig zou zijn.
4.    De koper kan de overeenkomst met VRF niet annuleren of ontbinden noch betaling weigeren, wegens overschrijding van de levertijd.
5.    De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in bezit zijn van VRF en een eventuele betaling - voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort te geschieden - is verricht.
6.    VRF is gerechtigd om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen, eventeel verlengde, leveringstermijn.
7.    Het geleverde is voor risico van koper zodra dit de opslagplaats van VRF in Nederland verlaat. In geval van aanvoer buiten Nederland is het risico voor koper vanaf het passeren van de Nederlandse grens.
8.    Het voorgaande lijdt uitzondering indien VRF uitdrukkelijk levering franco werk is overeengekomen. In dat geval zijn de zaken voor risico van VRF tot het moment van aanlevering op de overeengekomen of vastgestelde plaats, waarbij het lossen van de zaak voor risico van koper geschiedt. Indien VRF met koper levering franco werk is overeengekomen zal VRF die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar VRF’s redelijk oordeel passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer – naar VRF’s redelijk oordeel – gebruikelijke voorwaarden. De te leveren zaken behoeven alsdan door VRF c.q. door VRF ingeschakelde hulppersonen, niet verder te worden vervoerd dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen. Koper is verplicht de te leveren zaken aldaar in ontvangst te nemen.
9.    Voor risico van koper is steeds de schade die wordt veroorzaakt door of ontstaat uit molest. Indien koper zaken aan VRF terugzendt reizen deze steeds voor risico van koper. Indien de terugzending geschiedt op grond van een reclame dan zijn de kosten van die terugzending voor rekening van de koper, tenzij in rechte onherroepelijk en definitief VRF ter zake als in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld, in welke geval genoemde kosten voor rekening van VRF komen.
10.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is VRF steeds gerechtigd de op het vervoer van de te leveren zaken betrekking hebbende kosten, aan de koper in rekening te brengen c.q. door te belasten.

Artikel 5: Zekerheid
1.    VRF is gerechtigd van de koper te verlangen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van diens (betalings)verplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de verlangde zekerheden zijn gesteld.
2.    Indien koper ondanks ingebrekestelling niet aan het in lid 1 bepaalde voldoet, is VRF gerechtigd de overeenkomst voor het geheel en/of voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden zonder daartoe enige vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1.    Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van VRF, totdat alle vorderingen die VRF op koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
2.    Zolang de eigendom van de zaken niet op koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper verplicht zich op eerste verzoek van VRF mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
3.    Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VRF te bewaren.
4.    VRF is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij koper aanwezig zijn terug te nemen indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper zal VRF te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van VRF.
5.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarom willen vestigen, is koper verplicht VRF daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
6.    De in dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan VRF toekomende rechten onverlet.

Artikel 7: Betaling
1.    Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen van VRF exclusief omzetbelasting en/of andere overheidsheffingen, alsmede exclusief vracht-, opslag- en bewakingskosten. Indien (overheids)heffingen, (omzet)belasting en/of kosten die de kostprijs van de produkten beïnvloeden - zoals door VRF verschuldigde inkoopprijzen en betaalde salarissen - na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd dan heeft VRF, onverminderd de op grond van de wet aan VRF toekomende rechten, het recht om de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen, zelfs indien VRF reeds heeft gefactureerd.
2.    Tenzij anders overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum, in de overeengekomen valuta. Koper kan nimmer enig recht op korting, verrekening of opschorting van betaling hanteren. VRF is gerechtigd tot verrekening over te gaan door toezending aan koper van een gespecificeerde opgave van hetgeen hij verschuldigd is.
3.    Zodra de betaaltermijn is verstreken worden alle betalingsverplichtingen van de koper direct opeisbaar en raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. De betreffende vorderingen van VRF op de koper zijn vanaf de eerste dag na de overeengekomen betalingstermijn rentedragend tegen de wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW. Directe opeisbaarheid van de vordering(en) van VRF op de koper treedt eveneens in indien een van de situaties als genoemd in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden zich bij koper voordoet. Geschillen met betrekking tot de levering laten steeds de betalingsverplichtingen van koper onverlet.
4.     Vanaf de datum dat de koper in verzuim is, is VRF gerechtigd haar vordering(en) zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. De koper is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 350,00 per incassodossier, te vermeerderen met BTW, alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.
5.    Betalingen door of vanwege de koper strekken eerst ter voldoening van alle door de koper verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van de door de koper verschuldigde rente en tot slot ter voldoening van  de openstaande hoofdsommen van VRF, in volgorde van ouderdom. Het in dit lid gestelde lijdt uitzondering indien VRF koper binnen drie werkdagen na de ontvangst van de betaling schriftelijk bericht dat VRF een andere wijze van toerekening hanteert.

Artikel 8: Overmacht
1.    Overmacht aan de zijde van VRF heeft tot gevolg dat VRF haar contractuele verplichtingen niet behoeft na te komen en de overeenkomst voor het gedeelte dat niet is uitgevoerd kan ontbinden of de nakoming daarvan kan opschorten zonder dat VRF verplicht is schadevergoeding aan koper te betalen.
2.    Onder overmacht wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan staking en/of ziekte van werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van de leveranciers van VRF, vervoerders en/of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld / weersomstandigheden, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van VRF of elders, storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet van een telecommunicatie-aanbieder, uitval van elektriciteit, Zodra een of meer van de genoemde omstandigheden zich voordoen, zal VRF koper daarvan op de hoogte te stellen en hem voorzover redelijkerwijs mogelijk, mededelen hoe VRF met de onstane situatie zal omgaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1.    Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van VRF in de na¬koming van een overeenkomst zal de koper VRF in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn, doch ten minste drie weken, de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is VRF nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
2.    Ieder mogelijk vorderingsrecht jegens VRF en ieder recht op garantie/reclame vervalt indien gebruiksaanwijzigingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, het geleverde onoordeelkundigd is behandeld c.q. gebruikt, en/of het gebruik van het geleverde niet in overeenstemming is met de (wettelijke) voorschriften.
3.    VRF is niet aansprakelijkheid ter zake door haar uit coulance en kosteloos gegeven adviezen. Dit geldt niet indien VRF op verzoek van koper een specifiek voor de betreffende situatie geldend maatwerk-advies heeft gegeven, waarbij VRF op de plaats van het gebruik van het geleverde zich van de specifieke situatie op de hoogte heeft kunnen stellen en van de koper alle relevante informatie, gevraagde en ongevraagde, heeft ontvangen. Lid 4 van dit artikel is hierop van toepassing.
4.    Iedere aansprakelijkheid van VRF voor mogelijk door de koper geleden en aantoonbare schade is steeds beperkt
    a. tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheidsverzekering van VRF wordt uitgekeerd, en;
    b. tot maximaal het op grond van de desbetreffende overeenkomst (waar de tekortkoming betrekking op heeft) door VRF aan de koper gefactureerde c.q. te factureren bedrag, exclusief omzetbelasting. Indien sprake is van een duurovereenkomst uit hoofde waarvan periodiek door VRF wordt geleverd betreft  genoemd factuurbedrag uitsluitend het bedrag van de factuur van de deellevering waarop de tekortkoming betrekking heeft.
5.    Aansprakelijkheid van VRF voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder begrepen, is uitgesloten. Eveneens is de aansprakelijkheid welke is ontstaan door het verloren gaan van digitaal opgeslagen gegevens uitgesloten.

6.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de koper een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming direct na ontdekking hiervan, schriftelijk aan VRF heeft gemeld.
7.    Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan VRF geen beroep doen wanneer er van de zijde van VRF sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
8.    Indien VRF door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart koper VRF voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens VRF.
9.    Bij schade wegens te late leveringen van opdrachten binnen 24 uur of afspraken voor tijdleveringen kan VRF niet verder aansprakelijk gesteld worden dan ten hoogste Euro 250,-- per opdracht. Verdergaande aanspraak op kosten of verlies door deze vertragingen zijn uitgesloten.

Artikel 10: Keuring en reclame
1.     Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op hoeveelheid, staat en eventuele zichtbare tekorten en/of gebreken. Eventuele onjuistheden, tekorten en/of beschadigingen dient koper - onder opgave van de onjuistheden, de aard van de tekortkoming/beschadiging en het aantal producten waarbij de tekortkoming/beschadiging werd geconstateerd - onverwijld, doch uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde ¬schriftelijk, bij voorkeur per fax of e-mail, aan VRF kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen, alles op straffe van verval van elke aanspraak van koper ter zake.
2.    Niet zichtbare tekorten of gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk, bij voorkeur per fax of e-mail, aan VRF kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak van koper ter zake.
3.     De rechten van de koper als hiervoor genoemd vervallen in elk geval na verwerking van het geleverde c.q. na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door VRF ter zake van de producten eventueel afgegeven garantie.
4.    Indien VRF een onterechte reclame toch in behandeling neemt dan verricht VRF de daarmee gepaard gaande werkzaamheden slechts uit coulance zonder enige erkenning van aansprakelijkheid. Ter zake deze coulance-werkzaamheden en in dat kader eventueel te leveren producten geldt dat VRF gerechtigd is de normaal bij VRF geldende prijzen aan koper in rekening te brengen. VRF heeft in het geval van een onterechte reclame het recht om aan VRF geretourneerde zaken voor rekening en risico van koper op te slaan.

Artikel 11: garanties en rechten van intellectuele eigendom
1.    Indien VRF met koper enige garantie is overeengekomen blijkt dit uit een door VRF afgegeven garantiebewijs. In geval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en het bepaalde in een garantiebewijs, prevaleert het bepaalde in het garantiebewijs, met dien verstande dat de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
2.    Koper heeft geen recht op garantie indien gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen aan het geleverde zijn aangebracht door koper en/of derden.
3.    Het door VRF geleverde is nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die VRF zelf heeft verkregen van degenen van wie zij de desbetreffende goederen heeft betrokken.
4.    Alle aan VRF toekomende intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op door VRF verstrekte afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, producten, documenten enzovoort, blijven steeds  uitsluitend toekomen aan VRF.

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
1.    Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
2.    Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
3.    VRF is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door VRF noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
4.    Wanneer VRF persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
5.    VRF gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
6.    VRF treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.    Op alle rechtsverhoudingen tussen VRF en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.     Alle geschillen tussen VRF en koper worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.


Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Brabant (mei 2018)

Productgroepen

PLAT DAK

DAK & WAND en VERWERKINGSMACHINES

GEREEDSCHAP

VERHUUR

Corporate
About Eurofast®

Service en kernwaarden

Referenties

Algemene voorwaarden Cookie policy
EUROFAST
Jan Tooropstraat 16
5753 DK Deurne
Nederland
Tel: +31(0)493 315 885
Fax: +31(0)493 310 721
Expeditie adres
Theo v. Doesburgstraat 10
5753 DL Deurne
Nederland
E-mail: info@eurofast.nl

 

 

 
Eurofast® 2018 All right reserved Eurofast® is de handelsnaam van Van Roij Fasteners Europe B.V.,
Jan Tooropstraat 16, 5753 DK Deurne, Nederland.
 

Follow us